GPW zawiesza obrót akcjami spółek NewConnect. Wśród nich: Punch Punk Games, Moonlit Games, i Varsav Game Studios

Przyczyną zawieszenia obrotu akcjami spółek giełdowych notowanych na NewConnect, zgodnie z Uchwałą GPW z 1 czerwca jest nieprzekazanie przez wymienione w uchwale spółki raportu rocznego za 2022 r.

Obok Moonlit Games dotyczy to spółek Punch Punk Games i Varsav Game Studios, notowanych na NewConnect. Pełna lista obejmuje 36 spółek giełdowych (w większości spoza branży gier) oraz 20 innych spółek, w przypadku których obrót akcjami w dalszym ciągu jest zawieszony.

Spółki notowane na NewConnect mają obowiązek przedstawić GPW raporty roczne (lub skonsolidowane raporty roczne) w ciągu pięciu miesięcy od dnia bilansowego, co oznacza, że w przypadku spółek kończących rok bilansowy 31 grudnia 2022 r. raport powinien wpłynąć do końca maja 2023 r. Uchwała GWP weszła w życie 2 czerwca 2022 r., handel akcjami wymienionych spółek NewConnect może zostać wznowiony do końca drugiego dnia następującego po wpłynięciu (spóźnionego) raportu rocznego. Mimo zawieszenia obrotu akcjami – zlecenia maklerskie w dalszym ciągu mogą być przyjmowane, modyfikowane lub anulowane.

W przypadku Varsav Game Studios – raport został opublikowany, jednak bez opinii biegłego. Punch Punk Games przesunęło termin publikacji raportu na 31.07.2023 r., do czego przyczyniło się przedłużenie procesu badania sprawozdania finansowego spółki. Monlit Games, pomimo podejmowania działań mających na celu umożliwienie dalszej działalności, nie może z całą pewnością stwierdzić, czy występują obecnie przesłanki do kontynuowania prac. Publikacja raportu została przesunięta na bliżej nieokreśloną przyszłość.

„W ocenie Spółki sporządzenie sprawozdania finansowego powinno zostać zakończone w chwili kiedy Spółka uzyska pewność co do kontynuacji działalności i tym samym uzyska pewność co do prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności.” – Informacja dotycząca raportu rocznego za 2022 r. Moonlit Spółka Akcyjna

Obecnie na giełdzie NewConnect notowane jest 359 spółek, o sumarycznej kapitalizacji przekraczającej 13 miliardów złotych.