Partnerzy

 

PARTNER STRATEGICZNY

Totalizator Sportowy to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek. Działa nieprzerwanie od ponad 67 lat, zapewniając klientom dostęp do szerokiej oferty produktów gamingowych.

Spółka jest właścicielem marki LOTTO i dysponuje siecią sprzedaży naziemnej obejmującą już ponad 22 tysiące punktów sprzedaży (których liczba ciągle rośnie), jednocześnie udostępniając swoje gry
i loterie online. Prowadzi także jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce oraz sieć salonów gier na automatach poza kasynami gry. Totalizator Sportowy jest spółką technologiczną, która nieustannie się rozwija i poszukuje nowatorskich rozwiązań. Jej działania mają na celu wyprzedzanie potrzeb rynku przy wykorzystaniu innowacji i najlepszych praktyk biznesowych.

Totalizator Sportowy niezmiennie pozostaje jednym z filarów finansowania polskiego sportu i kultury. Ponadto spółka prowadzi mecenat finansowany także ze środków własnych.

Odpowiedzialną sprzedaż produktów gamingowych oraz przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa potwierdza certyfikat Responsible Gaming przyznany przez międzynarodowe organizacje European Lotteries oraz World Lottery Association.

PARTNERZY

 

 


Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu powstała w 2019 roku. Celem jej jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, uwrażliwianie na ich los, aktywizowanie i wspomaganie w rozwoju społeczności lokalnych, podejmowanie działań na rzecz dobra publicznego. Powołanie Fundacji wpłynęło na rozszerzenie zakresu funkcjonowania jej Fundatora – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Agencja ta od początku swego istnienia wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywając w ten sposób ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Troska o naukę i edukację, kulturę i tradycję oraz sport i zdrowie – to obszary działania Fundacji. Wspieramy domy dziecka, osoby niepełnosprawne, szpitale, zakłady lecznicze, instytucje i inicjatywy działające dla pożytku publicznego. Cel społeczny i zasady etyczne są nadrzędnymi wartościami, którymi Fundacja kieruje się w swojej codziennej pracy, a także w relacjach z interesariuszami.
Skasowano: Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Agencji Rozwoju Przemysłu.

Fundacja State of Poland została powołana, by przedstawiać nasz kraj w nowym, inspirującym i oryginalnym kontekście – jako miejsce atrakcyjne, stymulujące, z własnym jasno zdefiniowanym i unikalnym charakterem.
Naszym celem podstawowym jest kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki oraz Polski poprzez osiągnięcia w zakresie unikalnych produktów, innowacji, technologii, myśli społecznej, kultury, sztuki, historii oraz tradycji, zarówno w kraju jak i w skali międzynarodowej.
Nie mniej ważne jest dla nas budowanie zaplecza wspomagającego polskie jednostki handlowe, rozwojowe, produkcyjne i turystyczne za pomocą nowoczesnych oraz tradycyjnych metod komunikacji wizerunkowej.
A wszystko po to, by Polacy mogli lepiej funkcjonować i konkurować na polu gospodarczym i tożsamościowym.

 

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju to organizacja non-profit utworzona w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Fundacja realizuje swoje zadania statutowe poprzez tworzenie własnych autorskich projektów, poprzez projekty realizowane wspólnie z partnerami społecznymi i biznesowymi, a także wspierając inicjatywy społecznych tworzone przez inne organizacje i instytucje (darowizny).

Główny cel tych projektów to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych – w tym dzieci zamieszkujących tereny Polski wschodniej, dzieci-wychowanków ośrodków wychowawczych i pieczy zastępczej oraz seniorów – poprzez programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach. Podstawowym narzędziem do realizacji celów jest organizacja i koordynacja aktywności wolontariuszy Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Fundacja realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych, a największą z nich jest Centralny Dom Technologii, czyli unikatowy w skali kraju projekt, łączący świat nauki, technologii i biznesu. Centralny Dom Technologii tworzy zespół edukatorów i ekspertów nowoczesnej edukacji opartej na metodologii STEAM. W Centralnym Domu Technologii, mieszczącym się w Warszawie, organizowane są wydarzenia, projekty partnerskie, ale głównym i najważniejszym obszarem działalności są zajęcia warsztatowe stacjonarne i online dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także dla osób starszych.

Dodatkowe obszary działalności Fundacji to wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości, motywowanie do zwiększania kompetencji przez całe życie, budowanie postaw prospołecznych i aktywizacja zawodowa. Podstawowe grupy odbiorców działań realizowanych przez Fundację to dzieci, młodzież oraz osoby starsze, jednakże naszym celem jest stworzenie całego ekosystemu dobrych praktyk i zaangażowanych instytucji, tak aby realizowane projekty miały realny wpływ na życie beneficjentów Fundacji. W ramach realizacji swoich celów statutowych Fundacja PFR tworzy własne autorskie projekty, ale także przystępuje do Partnerstw, dzięki którym ma możliwość realizacji projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Więcej informacji na temat Fundacji znajduje się na stronie: www.fundacjapfr.pl